Water Workshop

Škola za zaštitu životne sredine
KVALITET VODA
Novi Sad, 14-16.septembar,2022.

water workshop logo


DEŠAVANJE

14-16. septembra 2022. godine na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu je održan dvadeset peti po redu Water Workshop.

Prijave za učešće:

- Prijava
- Prijava za CPD kurs_WW2022
- Studentska prijava WW2022TEME
STUDENTSKA SEKCIJA


ZNAČAJ STUDIJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U ZAŠTITI VODA

S obzirom da je razmena znanja i iskustava među studentima sa različitih Univerziteta, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, važan korak ka unapređenju kroz studije stečenih kompetencija, Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine i Fondacija „Docent dr Milena Dalmacija” u okviru tradicionalne Škole za zaštitu životne sredine, održava okrugli sto pod nazivom Značaj studija zaštite životne sredine u zaštiti voda. U okviru ove sekcije studenti osnovnih, master i doktorskih studija imaju mogućnost da predstave svoje radove sa temama iz oblasti zaštite voda.
PROGRAMPREDAVAČI

dr Božo Dalmacija, redovni profesor na UNSPMF, bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti hemijske tehnologije, a posebna oblast rada je tretman vode za piće, otpadnih voda, remedijacija zemljišta, sedimenta i vode. Osnivač je Škole za zaštitu životne sredine koja se tradicionalno održava od 1997. godine. Jedan je od osnivača Udruženja za unapređenje i zaštitu životne sredine. Rukovodilac je Centra izvrsnosti za hemiju okoline i procenu rizika. Rukovodilac više od 100 projekata i studija, uključujući međunarodne projekte iz programa FP5, FP6, EUREKA, kao i projekata od nacionalnog značaja. Celokupna biografija dostupna je na www.dh.uns.ac.rs.
dr Milena Bečelić-Tomin, redovni profesor UNSPMF, bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti hemije i zaštite životne sredine, a posebna oblast rada je tretman otpadnih voda. Naučni rad je realizovala kao saradnik na nacionalnim i međunarodnim projektima. Angažovana je od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije kao konsultant i stekla je dodatno iskustvo u razvoju zakonodavstva u oblasti zaštite i kvaliteta voda u Republici Srbiji. Celokupna biografija dostupna je na www.dh.uns.ac.rs.
dr Jasmina Agbaba, redovni profesor na UNSPMF, bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti hemije i tehnologije zaštite životne sredine, procesa pripreme vode za piće, tehnika remedijacije podzemnih voda kroz više međunarodnih i nacionalnih projekata. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu na poluindustrijskim postrojenjima za pripremu vode za piće. Jedan je od osnivača Udruženja za unapređenje i zaštitu životne sredine. Od 2018. godine je direktor Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine (UNSPMF). Celokupna biografija dostupna je na www.dh.uns.ac.rs.
dr Srđan Rončević, redovni profesor UNSPMF, bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti hemije i tehnologije zaštite životne sredine, sa akcentom na tehnologije remedijacije vode, sedimenta i zemljišta. Učestvovao je u realizaciji više od 40 projekata i studija, a rukovodio je jednim međunarodnim i dva nacionalna, kao i dva projekta regionalnog i lokalnog značaja. Od 2015. godine je prodekan za nauku Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Celokupna biografija dostupna je na www.dh.uns.ac.rs.
dr Dejan Krčmar, redovni profesor na UNSPMF, bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti hemije i zaštite životne sredine, sa akcentom na oblast zaštite voda i razvoj tehnolgija zaštite životne sredine. Učestvovao je u realizaciji više od 40 domaćih i 10 međunarodnih projekata i studija, rukovodilac je jednog projekta od strateškog značaja za razvoj AP Vojvodine. Autor i koautor je više od 60 radova, od kojih je 20 u međunarodnim časopisima sa SCI liste. Od 2018. godine je šef Katedre za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine. Celokupna biografija dostupna je na www.dh.uns.ac.rs.
dr Snežana Maletić, vanredni profesor na UNSPMF, bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti hemije i zaštite životne sredine, sa akcentom na uklanjanje prirodnih organskih materija, arsena i organskih mikropolutanata u tretmanima voda kao i mikroplastike u životnoj sredini. Učestvovala je u realizaciji više od 50 projekata i studija, od čega je rukovodila jednim projektom finansiranim od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Rukovodilac je za kvalitet akreditovane laboratorije “Docent dr Milena Dalmacija”. Celokupna biografija dostupna je na www.dh.uns.ac.rs.
dr Aleksandra Tubić, vanredni profesor na UNSPMF, bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti hemije i zaštite životne sredine, sa akcentom na uklanjanje prirodnih organskih materija, arsena i organskih mikropolutanata u tretmanima voda kao i mikroplastike u životnoj sredini. Učestvovala je u realizaciji više od 50 projekata i studija, od čega je rukovodila jednim projektom finansiranim od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Rukovodilac je za kvalitet akreditovane laboratorije “Docent dr Milena Dalmacija”. Celokupna biografija dostupna je na www.dh.uns.ac.rs.
dr Jelena Molnar Jazić, vanredni profesor na UNSPMF, bavi se naučno-istraživačkim iz oblasti primene unapređenih oksidacionih procesa u tretmanu vode za piće, oksidacionim/dezinfekcionim nusproduktima i analizom organskih polutanata u uzorcima životne sredine primenom gasne hromatografije. Dobitnica je Dunavske nagrade za mlade istraživače za 2016. godinu, kao predstavnik Republike Srbije koju dodeljuje Federalno ministarstvo za nauku, istraživanja i ekonomiju Austrije u saradnji sa Institutom za Dunavski region i Centralnu Evropu. Celokupna biografija dostupna je na www.dh.uns.ac.rs.
dr Marijana Kragulj Isakovski, vanredni profesor na UNSPMF, bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti zaštite životne sredine, sa akcentom na sorpcione i degradacione procese u životnoj sredini i ugljeničnim materijalima kroz više međunarodnih i nacionalnih projekata. Bila je rukovodilac projekta „Organofosforni pesticidi u agroekosistemima Vojvodine - transport i biodegradacioni potencijal“, Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, 2018-2019. Celokupna biografija dostupna je na www.dh.uns.ac.rs.
dr Đurđa Kerkez, vanredni profesor na UNSPMF, bavi se naučno-istraživačkim radom iz oblasti kvaliteta voda (analize površinske i podzemne vode, tretman i analize otpadne vode, monitoring kvaliteta voda), remedijacije zagađenog sedimenta i tretmana otpada. Autor je i koautor 24 naučna rada u časopisima od međunarodnog značaja, kao i većeg broja saopštenja na međunarodnim i nacionalnim konferencijama. Naučni rad ostvaruje kroz međunarodne i nacionalne projekte, a trenutno je rukovodilac WasteWaterForce PROMIS projekta, Fonda za nauku Republike Srbije. Celokupna biografija dostupna je na www.dh.uns.ac.rs.
dr Vesna Pešić, docent na UNSPMF, bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti zaštite životne sredine, istraživanjem i projektima na polju kvaliteta vode (tretman vode za piće, analiza i tretman otpadnih voda, monitoring voda). Objavila je više naučnih i stručnih radova u časopisima od međunarodnog i nacionalnog značaja, kao i saopštenja na konferencijama. Učestvovala je u realizaciji više od 50 projekata i studija. Tehnički je rukovodilac akreditovane Laboratorije za hemijska ispitivanja životne sredine “Docent dr Milena Dalmacija”. Celokupna biografija dostupna je na www.dh.uns.ac.rs.
dr Malcolm Watson, docent na UNSPMF, bavi se naučno-istraživačkim iz oblasti vode za piće: uklanjanje arsena, interakcije NOM i arsena, kontrole dezinfekcionih nusproizvoda. Takođe, autor je i koautor 36 naučna rada u časopisima od međunarodnog značaja, kao i brojnih saopštenja na međunarodnim i nacionalnim konferencijama. Mentor je na osnovnim, master i doktorskim studijama. Celokupna biografija dostupna je na www.dh.uns.ac.rs.
dr Gordana Pucar Milidrag, naučni saradnik na UNSPMF, bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti zaštite životne sredine i tretmana voda sa naglaskom na ispitivanje unapređenih procesa oksidacije i njihove primene u tretmanu otpadnih voda. Svoj naučni rad ostvaruje kroz učešće na više nacionalnih projekata i studija. Rukovodilac je projekta WaterSol – The concept of solar treatment of colored wastewater, Proof-of-Concept (PoC), Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije. Celokupna biografija dostupna je na www.dh.uns.ac.rs.
MSc Aleksandra Kulić Mandić, istraživač-saradnik na UNSPMF, bavi se naučno-istraživačkim iz oblasti tretmana otpadnih voda sa naglaskom na tretman otpadnih voda tekstilne industrije, heterogeni Fenton proces i sintezu i modifikaciju čvrstih katalizatora u ovim procesima. Angažovana je na nekoliko nacionalnih projekta kroz koje ostvaruje svoj naučni rad. Nosilac je uverenja Savetnika za hemikalije (2017-2023). Učestvovala je u TRAIN programima usavršavanja akademskog osoblja Univerziteta u Novom Sadu (2016-2017). Celokupna biografija dostupna je na www.dh.uns.ac.rs.

KONTAKT

 • Kontakt osobe:
  Đurđa Kerkez,
  Vesna Pešić,
  Jelena Petrović
 • Adresa:
  Prirodno-matematički fakultet,
  Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
  Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad
 • Website:
  www.waterworkshop.pmf.uns.ac.rs
 • Brojevi telefona:
  +381 21/485-2886; 485-2734; 635-0672; Fax: +381 21/454-065
 • e-mail:
  water.workshop@dh.uns.ac.rs